Algemene voorwaarden Freshly Fish B.V.

Laatst bijgewerkt op 23-02-2021.

Freshly Fish B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige Algemene voorwaarden.
 2. Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.
 3. Consument: de wederpartij van Freshly Fish B.V. met wie Freshly Fish B.V. een Overeenkomst aangaat.
 4. Overeenkomst: Overeenkomst, waar de Algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
 5. Partijen: Freshly Fish B.V. en Klant gezamenlijk.
 6. Ondernemer: Freshly Fish B.V., de rechtspersoon die Producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 7. Website: de Website van Freshly Fish B.V., te vinden via de URL: www.freshlyfish.nl
 8. Product: zaken, die Freshly Fish B.V. op haar Website aanbiedt, die Consument kan bestellen.

2. Identiteit van de Ondernemer

Freshly Fish B.V.
postbus 161
8320 AD Urk
Telefoonnummer: 085 018 7591
E-mailadres: info@freshlyfish..nl
KvK nummer: 72188537
Btw-identificatienummer: NL859021889B01

3. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.

2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze Algemene voorwaarden tevens specifieke Product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van Overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en spant hij zicht maximaal in voor het creëren van een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het Product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Freshly Fish B.V. garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Freshly Fish B.V. hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

8. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Freshly Fish B.V. er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Freshly Fish B.V. mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

9. Freshly Fish B.V. behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

6. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw, mogelijke overheidstoelagen en verzendkosten.

7. Levering en Leveringstijd

1. Bestellingen worden na betaling door de Koper door of namens Freshly Fish B.V. afgeleverd op de door Freshly Fish B.V. online vermelde afleveringsdatum. De door Freshly Fish B.V. aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

2. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres.

3. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

4. Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Freshly Fish B.V. vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten.

5. Terstond na ontvangst dient de Koper de Producten te controleren. Indien de Koper Producten in slechte toestand ontvangt of Producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de Producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via info@freshlyfish..nl. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Freshly Fish B.V. zoals weergegeven in artikel 1 van deze Algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze Algemene voorwaarden.

8. Nakoming Overeenkomst en extra garantie

1. De Ondernemer staat er voor in dat de Producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

9.Overmacht

1. In geval van overmacht is Freshly Fish B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Freshly Fish B.V. is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

10. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Freshly Fish B.V., welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene voorwaarden vermeld. Freshly Fish B.V. zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

11. Aansprakelijkheid Freshly Fish B.V.

Freshly Fish B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor het geval zich calamiteiten voor doen. Consumenten hebben hierdoor niet alleen verhaal op Freshly Fish B.V., maar ook op grond van de door Freshly Fish B.V. afgesloten verzekering, mocht zich onverhoopt een situatie voor doen, waarbij (terecht) claims worden ingediend. De aansprakelijkheid van Freshly Fish B.V. wordt beperkt tot het bedrag van de ‘abonnementskosten’ over één jaar dan wel het bedrag, dat de verzekering uitkeert. Freshly Fish B.V. sluit hierbij eventuele vervolgschade inzake een claim verder uit.

12. Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van Producten aa`n Consumenten mag de Consument in Algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

13. Klachtenregeling

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht Overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.

3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De Consument dient de Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14. Bezwaar maken

1. Indien het Product naar mening van de klant niet gelijk is aan de Overeenkomst treedt de klant in overleg met Freshly Fish B.V. Aangezien Freshly Fish B.V. werkt met bevroren, diepvriesverse Producten worden de spullen niet teruggestuurd naar Freshly Fish B.V. Bezwaar maken is alleen mogelijk indien:

 1. Klant het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en de eventuele gebreken binnen twee dagen per email heeft laten weten aan Freshly Fish B.V.
 2. Klant hierbij duidelijk heeft aangegeven wat zijn ordernummer is en de klacht duidelijk heeft beschreven.
 3. Klant geen Producten heeft geconsumeerd die onder het bezwaar vallen.

2. Indien na onderzoek van Freshly Fish B.V. blijkt dat de levering wel voldoet aan de Overeenkomst zal Freshly Fish B.V. in overleg met de klant treden.

3. Indien na onderzoek van Freshly Fish B.V. blijkt dat de levering niet voldoet aan de Overeenkomst heeft de klant recht op een vervangend Product. Aangezien Freshly Fish B.V. werkt met diepvriesvers bereide maandboxen heeft de klant in dit geval recht op:

a. Óf een kortingsbon ter waarde van Freshly Fish Maandbox. Dit Product wordt geleverd op het een levermoment naar keuze van de klant.

b. Óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst. Deze terugbetaling zal binnen 30 dagen geschieden.

4. De prijs uit het voorgaande lid heeft betrekking op de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

15. Cadeaubonnen, kortingscodes, vouchers

1. Freshly Fish B.V. ondersteunt door haarzelf uitgegeven cadeaubonnen, kortingscodes en vouchers. Deze zaken dient men te activeren via de Website van Freshly Fish B.V. De Algemene voorwaarden gelden onmiddellijk na aankoop van een Product met behulp van een cadeaubon, kortingscode of voucher.

2. Alle cadeaubonnen, kortingscodes en vouchers zijn persoonlijk en kunnen slechts één maal worden. Het is niet toegestaan deze cadeaubonnen, kortingscodes en vouchers te kopiëren of namaken. Per bestelling kan in totaal één cadeaubon, kortingscode of voucher worden gebruikt.

3. Cadeaubonnen, kortingscodes of vouchers kunnen alleen via de Website van Freshly Fish B.V. worden ingelost.

4. Kortingen zijn alleen van toepassing op het Product op de kortingscode/voucher en niet op andere Producten en leveringskosten.

16. Persoonsgegevens

Om bestellingen af te ronden maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens dit zijn en wat wij hier mee doen vindt u in onze privacyverklaring.

17.  Geschillen

Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Freshly Fish B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Aanvullende dan wel van deze Algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

19. Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de Overeenkomst wilt herroepen)

–           Aan:     [ naam Ondernemer]

[ geografisch adres Ondernemer]

[ faxnummer Ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van Ondernemer]

–           Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze Overeenkomst betreffende de verkoop

van de volgende Producten:

[ aanduiding Product ]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

–           Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij Producten]

–           [Naam Consumenten(en)]

–           [Adres Consument(en)]

–           [Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.